Για επαφές και εταιρικές πληροφορίες:

Henkel Bulgaria EOOD


Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης: 203767229
Σόφια, Τ.Κ. 1766, Business Park Sofia
Κτίριο 2, όροφος 4

Τηλ.: + 359 2 8063900
Φαξ: + 359 2 8063901

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
henkel.bulgaria@henkel.com