Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα αυτή καταρτίστηκε από την Henkel AG & Co KGaA. Οι πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα για θυγατρικές εταιρείες της Henkel και για τρίτους, συγκεντρώθηκαν προσεκτικά. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την αξιοπιστία και την πληρότητα των πληροφοριών. Η Henkel δεν φέρει ευθύνη για λάθη στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Οι μελλοντικές εκτιμήσεις στον παρόντα ιστότοπο βασίζονται στις γνώσεις και τις πεποιθήσεις μας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που έχει πραγματικά επιτύχει η Henkel μπορεί να διαφέρουν κατά πολύ από τις εν λόγω μελλοντικές εκτιμήσεις, καθώς εξαρτώνται από ένα σύνολο παραγόντων ανταγωνιστικής και μακροοικονομικής φύσης, οι οποίοι ορισμένες φορές διαφεύγουν από τον έλεγχο της Henkel. Παρά την τυχόν νομική υποχρέωση αλλαγής μελλοντικών δηλώσεων, η Henkel δεν αποδέχεται την ευθύνη της συνεχούς ενημέρωσης των δηλώσεων που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα.
Αυτή η ιστοσελίδα και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή, δεν προορίζονται ή δεν εγκρίνονται για χρήση εντός των ορίων των ΗΠΑ ή από πολίτες ή κατοίκους των ΗΠΑ. Αυτά τα άτομα παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την δική τους τοπική ιστοσελίδα της Henkel ή με τις ιστοσελίδες των θυγατρικών της Henkel που βρίσκονται στις ΗΠΑ.

2. Γενικοί Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας

Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Οι σελίδες του ιστοτόπου μας προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα, οποιαδήποτε αναπαραγωγή, προσαρμογή, μετάφραση, αποθήκευση και επεξεργασία σε άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης ή επεξεργασίας με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υπόκειται σε προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε εκμετάλλευση αυτών εν όλω ή εν μέρει προϋποθέτει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Henkel. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή πληροφοριών ή δεδομένων, ιδίως η χρήση κειμένων ή τμημάτων τους ή υλικού εικόνων (εκτός από τις φωτογραφίες Τύπου της Henkel) ή κάθε άλλη μορφή εκμετάλλευσης ή διάδοσης, προϋποθέτει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Henkel. Τα δικαιώματα διάδοσης και αναπαραγωγής ανήκουν στη Henkel. Τα δικαιώματα ισχύουν επίσης για την αυτόματη ή μη αυτόματη προσθήκη εικόνων στο αρχείο.  
Όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο και τη δομή του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, λογότυπων, γραφικών, εικονογραφήσεων, φωτογραφιών, κινούμενων εικόνων, εικονογραφήσεων, σχεδιασμού (design), λογισμικού και γραπτού ή άλλου υλικού (το «Περιεχόμενο»), συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος και του κωδικού που λειτουργούν αυτόν τον ιστότοπο, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας που ανήκουν ή εξουσιοδοτούνται από τη Henkel, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Πριν κάνετε λήψη, εκτύπωση, αντιγραφή, προσαρμογή, αποθήκευση, επεξεργασία (ηλεκτρονικά ή μη), διανομή, χρήση, διανομή, μετάδοση ή προβολή στο κοινό, πρέπει να λάβετε την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Henkel πριν από τη λήψη, εκτύπωση, αντιγραφή αυτού του ιστοτόπου ή πριν κάνετε οποιαδήποτε άλλη εργασία που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός εάν το κάνετε αποκλειστικά για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικό κέρδος (και μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο ένα αντίγραφο του περιεχομένου για προσωπική χρήση, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων). Η Henkel σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να αναφέρεται ως η πηγή του περιεχομένου.
Οι φωτογραφίες Τύπου της Henkel μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για εκδοτικούς σκοπούς. Οι εκδόσεις της Henkel που αναπαράγονται και / ή τροποποιούνται ηλεκτρονικά για συντακτικούς σκοπούς, πρέπει να περιέχουν την ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων της μορφής «© [Έτος] Henkel». Η ανατύπωση γίνεται δωρεάν, ωστόσο, ζητάμε αντίγραφο για τα αρχεία μας.

Εμπορικά σήματα

Το οβάλ λογότυπο της Henkel. Το οβάλ λογότυπο της Henkel και όλα τα ονόματα προϊόντων και/ή προώθηση προϊόντων σε αυτές τις σελίδες αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Henkel, των θυγατρικών της, των συνδεδεμένων εταιρειών της, των δικαιοδόχων ή εταίρων της σε κοινές επιχειρήσεις. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κατάχρηση των εν λόγω εμπορικών σημάτων απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παραβίαση του νόμου περί εμπορικών σημάτων, του νόμου περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού και των άλλων δικαιωμάτων της Henkel AG & Co. KGaA και / ή της Henkel Bulgaria EOOD. Δεν επιτρέπεται να κατεβάσετε, αντιγράψετε, τροποποιήσετε ή κάνετε χρήση των εμπορικών σημάτων χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας ή τη συγκατάθεση τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα εμπορικά σήματα.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Henkel Bulgaria EOOD είναι κάτοχος αδείας όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτόν τον ιστότοπο και στα υλικά που αναρτώνται σε αυτό και έχει όλα τα δικαιώματα σε αυτά τα υλικά (συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων). Ο σχεδιασμός και η διάταξη αυτού του ιστοτόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα βάσης δεδομένων, σχεδιασμού και άλλους παρόμοιους νόμους και δεν μπορούν να αντιγραφούν ή να μιμηθούν εν όλω ή εν μέρει.
Εμείς και οι προμηθευτές μας έχουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό που διαχειρίζεται αυτόν τον ιστότοπο. Εκτός αν επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν πρέπει να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε, να μεταφορτώσετε, να διανείμετε, να αποκρυπτογραφήσετε, να αντιγράψετε ή να επιχειρήσετε να παρέμβετε σε αυτό το λογισμικό χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση.

Σύνδεση με αυτόν τον ιστότοπο (δημιουργία συνδέσμων)

Μπορείτε να συνδεθείτε με αυτή την ιστοσελίδα με προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας με τρόπο που δεν θα βλάψει τη φήμη μας και σύμφωνα με τις οδηγίες που μπορούμε να παρέχουμε σε σχέση με τη σύνδεση με αυτόν τον ιστότοπο. Συγκεκριμένα, μπορείτε να συνδεθείτε μόνο από έναν ιστότοπο που είναι ιδιοκτησία σας και μπορεί να συνδεθεί μόνο με την αρχική σελίδα αυτού του ιστοτόπου.
Μπορούμε να σας κατευθύνουμε ανά πάσα στιγμή ώστε να απομακρύνετε από τον ιστότοπό σας ή από συνδέσμους αυτού του ιστοτόπου τα δικά μας εμπορικά σήματα ή τα λογότυπα και μπορούμε να αναλάβουμε οποιαδήποτε ενέργεια θεωρούμε κατάλληλη εναντίον σας. Θα αποζημιώσετε εμάς και τις εταιρείες του Ομίλου Henkel για τυχόν απώλεια ή ζημιά που έχουμε υποστεί λόγω σύνδεσης με αυτόν τον ιστότοπο (αυτό σημαίνει ότι θα είστε υπεύθυνοι για αυτή την απώλεια ή ζημιά).


Κατάχρηση αυτής της ιστοσελίδας

Απαγορεύεται η εν γνώσει εγκατάσταση ιών υπολογιστή, άλλων κακόβουλων κωδικών ή επιβλαβών συστατικών σε αυτή την ιστοσελίδα, η λήψη ή η προσπάθεια λήψης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτή την ιστοσελίδα, καθώς και η επίθεση αυτής της ιστοσελίδας μέσω επίθεσης άρνησης εξυπηρέτησης. Θα αναφέρουμε την παράβαση στα όργανα επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτά τα όργανα παρέχοντάς τους την ταυτότητά σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε αυτό τον δικτυακό τόπο θα σταματήσει αμέσως και θα μας αποζημιώσετε για τέτοια παράβαση, πράγμα που σημαίνει ότι θα είστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημιά που υπέστη ή εταιρεία μας.

Χρήση του ιστοτόπου για επιχειρηματικούς σκοπούς

Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο εξ ονόματος εταιρικής ή μη εταιρικής νομικής οντότητας, δηλώνετε ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί να αποδεχθείτε αυτούς τους Γενικούς Όρους Χρήσης για λογαριασμό της.
Εάν έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι ρητές διατάξεις αυτών των Γενικών Όρων Χρήσης ισχύουν για όλες τις εγγυήσεις, τους όρους, τις προϋποθέσεις και άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο, το εθιμικό δίκαιο, το έθιμο, την εμπορική χρήση,

Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών για Ιστοτόπους Τρίτων Μερών.

Οι σελίδες του παρόντος ιστοτόπου περιέχουν συνδέσμους (δηλ. «υπερσυνδέσμους») που παραπέμπουν σε άλλους ιστοτόπους τους οποίους διαχειρίζονται τρίτα μέρη και των οποίων το περιεχόμενο δεν είναι γνωστό στη Henkel. Η Henkel απλώς διευκολύνει την πρόσβαση σε τέτοιους ιστοτόπους και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Οι σύνδεσμοί μας που παραπέμπουν σε ιστοτόπους τρίτων μερών έχουν σκοπό απλώς να διευκολύνουν την πλοήγησή σας. Δεν υιοθετούμε τις δηλώσεις που εμφανίζονται σε συνδεδεμένες σελίδες. Διαχωρίζουμε ρητά τη θέση μας από οποιοδήποτε και όλο το περιεχόμενο οποιασδήποτε και όλων των σελίδων τρίτων μερών που συνδέονται με τις σελίδες του ιστοτόπου μας. Συγκεκριμένα, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε παραβιάσεις νομοθετικών διατάξεων ή δικαιωμάτων τρίτων μερών που ενδέχεται να παρουσιάζονται στις εν λόγω σελίδες.
Για ιστοτόπους προς τους οποίους παρέχονται υπερσύνδεσμοι από τον ιστότοπο της Henkel, οι ιδιοκτήτες των εν λόγω ιστοτόπων φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων, καθώς και για οποιαδήποτε πώληση των προϊόντων που προσφέρονται από αυτές και για τη διαχείριση τυχόν παραγγελιών που σχετίζονται με τα ίδια προϊόντα.
Η Henkel δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσωπικών δικαιωμάτων σε μια σελίδα που προσεγγίζεται μέσω ενός συνδέσμου.
Σε περίπτωση εντολής ή άλλης νομικής δήλωσης σχετικά με μια συναλλαγή, συντάσσεται σύμβαση μεταξύ του καταναλωτή και του κατόχου της σχετικής ιστοσελίδας ή του προσφέροντα ή του προσώπου που παρουσιάζεται στον ιστότοπο, αλλά σε καμία περίπτωση μεταξύ της Henkel και του καταναλωτή. Λάβετε υπόψη σας τους Γενικούς Όρους και Χρήσης του προμηθευτή της ιστοσελίδας.
Επιπλέον, η Henkel δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ιστοσελίδων τρίτων.
Αυτή η εξαίρεση της ευθύνης ισχύει για όλους τους συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, καθώς και για οποιοδήποτε περιεχόμενο σε ιστοτόπους στους οποίους ο χρήστης στοχεύει μέσω τέτοιων συνδέσμων.


Γενική Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών

Οποιαδήποτε ευθύνη της Henkel για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος ιστότοπου (ανεξάρτητα από τη νομική αιτία, συμπεριλαμβανομένης αδικοπραξίας) περιορίζεται στις ζημίες που προκαλούνται από πρόθεση ή βαριά αμέλεια. Στον βαθμό που υπάρχει υποχρεωτική ευθύνη της Henkel ως αποτέλεσμα παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, το συνολικό ποσό οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης περιορίζεται στις προβλέψιμες ζημίες. Αυτό δεν θα επηρεάζει την ευθύνη της Henkel σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Ευθύνης λόγω Ελλατωματικών Προϊόντων ή σύμφωνα με οποιεσδήποτε δοθείσες εγγυήσεις. Οι ανωτέρω περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν επίσης σε περίπτωση κινδύνου για τη ζωή, σωματικής βλάβης ή βλάβης στην υγεία κάποιου ατόμου.
Η Henkel καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να προστατεύει τους ιστοτόπους της Henkel από ιούς, ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε οποιαδήποτε απουσία ιών. Για το λόγο αυτό, συνιστούμε τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας από ιούς (π.χ. χρήση προγραμμάτων ανίχνευσης ιών) πριν από τη λήψη εγγράφων και δεδομένων.
Η Henkel δεν εγγυάται το αλάνθαστο ή την έλλειψη σφαλμάτων στις υπηρεσίες που προσφέρει ο ιστότοπος της Henkel ούτε την διαθεσιμότητα τους. καμία απουσία σφαλμάτων ή λαθών στις υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστότοπο της Henkel ούτε τη διαθεσιμότητά τους.

Προβλέψεις και δηλώσεις πρόθεσης

Οι μελλοντικές εκτιμήσεις στον παρόντα ιστότοπο βασίζονται στις γνώσεις και τις πεποιθήσεις μας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που έχει πραγματικά επιτύχει η Henkel μπορεί να διαφέρουν κατά πολύ από τις εν λόγω μελλοντικές εκτιμήσεις, καθώς εξαρτώνται από ένα σύνολο παραγόντων ανταγωνιστικής και μακροοικονομικής φύσης, οι οποίοι ορισμένες φορές διαφεύγουν από τον έλεγχο της Henkel. Με την επιφύλαξη κάθε νομικής υποχρέωσης για τροποποίηση των μελλοντικών εκτιμήσεων, η Henkel δεν προτίθεται να επικαιροποιεί συνεχώς όλες τις μελλοντικές εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο.

Προϊόντα Henkel

Τα εμπορικά σήματα/τα προϊόντα που εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο αποτελούν παραδείγματα των εμπορικών σημάτων/προϊόντων που διατίθενται από εταιρείες της Henkel παγκοσμίως. Η Henkel δεν εγγυάται ότι ένα εμπορικό σήμα/προϊόν που εμφανίζεται στον ιστότοπο διατίθεται και στη χώρα σας. Για πλήρη κατάλογο όλων των προϊόντων της Henkel που είναι διαθέσιμα στη χώρα σας, επισκεφτείτε την αρχική σελίδα για τη χώρα σας; καθώς η άμεση πρόσβαση παρέχεται στην αρχική σελίδα υπό τον τίτλο «Henkel Worldwide».

Διάφορες Διατάξεις

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Βουλγαρικής Δημοκρατίας και τα βουλγαρικά δικαστήρια δεν έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης ή τη χρήση του ιστοτόπου.
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης είναι ή καταστεί άκυρη, δεν θα επηρεάζεται η εγκυρότητα των λοιπών διατάξεων. Η παραίτηση από οποιονδήποτε από τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης δεν είναι έγκυρη, εκτός εάν παρέχεται εγγράφως από εμάς.